Esilehele TUNNIPLAAN Osaleja info Kontakt Näitus 24h
 
 
est |  eng |  rus | 

Loovus ja käeline tegevus. MTÜ Loovustuba.

EESTI LASTEAEDNIKE LIIT 20

EEsti-Soome Seminar alushariduse spetsialistidele 2.04.2011, Tallinn, hotell Viru konverentsikeskus

 

MTÜ Loovustuba

LOOVUSE TOETAMINE LÄBI KÄELISE TEGEVUSE

 

Soovitatav kirjandus:

Cropley , A (2003) Creativity in education and learning. Taylor and Francis Group.

 Aastakümneid on oldud seisukohal, et loovus on kogum isiksuseomadusi, mis võimaldavad tal probleeme uutviisi lahendada. Nüüdisajal räägitakse, et loovus on selliste uudsete ideede, toodete, seadmete või kunstiteoste loomine, mis meie elu edendavad.
Termin loovus hõlmabki enamasti kahte tähendust:
loomine, kui tegevus
looming kui loomeprotsessi tulemus
Mõlema osa toimimise edukust mõjutavad isiksuse omadused ja tema motivatsioon.

Loovuse määratlused hõlmavad enamasti nelja asjaosalist:
Inimest – loovat inimest,
Protsessi - loomeprotsessi,
Tulemust – loometulemust,
Keskkonda.

Selles kontekstis on loovus vaimne ja sotsiaalne protsess uudsete ja asjakohaste ideede, käsitluste, meetodite, materjalide, esemete, seadmete, kunstiteoste genereerimisest inimtegevuse kõigis valdkondades.

Loovuse keskne küsimus on loometulemuse uudsus ja väärtuslikus. Uudsuse piirid võivad olla väga laiad: alates minimaalse erinevusega olemasolevast kuni radikaalse uudsuseni, nagu uus tehnoloogia.

Laste ehk õpilaste puhul on oluline eristada õpiloovuse mõistet, mis on vajalik selleks, et teha vahet loova väljenduse tekkimise ja igapäevaelus avalduva loometulemuse vahel.

Õpiloovus hõlmab isiksusele endale uudsete ja tähenduslike kogemuste, tegevuse ja sündmuste tõlgendamist, isiklike teadmiste loomist ja arusaamade kujundamist sõltuvalt konreetsest sotsiaalkultuurilisest kontekstist.

Õpetajatel tulekski asetada rõhk enda erialase loovuse arendamisele viisil, mis tagaks nii õpetajate kui ka õpilaste õpiloovuse ja argiloovuse teadvustamise.

Kõigil lastel on loov potentsiaal.

Õpetaja vastutab lapse võimete
sh loovate ja erivõimete arendamise eest.

Laste  loovuse arendamine tähendab eelkõige nende eneseteostuse ressursside avardamist:
meie õpitavad teadmised ja oskused vananevad kiiresti,
seetõttu peaks õppe- ja kasvatustegevuse kaudu arendama mõtlemise paindlikust, uuele avatust, kohanemisvõimet, elu väljakutsete ja stressiga toimetulekut, vaimse tervise hoidmist.

Loovust arendava õpikeskkonna tunnused:
a) laste loovaid töötulemusi tunnustatakse;
b) aega kasutatkse oskuslikult;
c) lastele antakse võimalus kontsentreeritult töötada aja jooksul ja seejärel aega mõtiskleda, diskuteerida;
d) tehakse koostööd loovate inimeste ja keskkondadega väljaspool õppeasutust.

Ehkki loovus on paljuski üldine ja universaalne võime ja suutlikus, on selle rakendamise viisid ja võimalused
vadkonniti erinevad.

Kunstiõpetusega on esmapilgul lõbusad lood, kuna loovus peaks olema kunsti kui sellise orgaaniline osa.

Nimetagem seda siis kunstiliseks loovuseks – võimeks, mille abil jõutakse eelkõige väärtuslike kunstiliste tulemusteni, mitte aga uue taimesordi loomiseni.


 Kunstiline loovus on olemuslikult seotud vabaduse mõiste ning loomuliku eneseväljendusega.

Kõige ehedamal kujul näeme seda väikeste laste kunstitöödes.
 

Sisukaart |  Esilehele  UUDISED  Loovus ja käeline tegevus. MTÜ Loovustuba. 
Loovustuba.ee | info @ loovustuba.ee